POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Udostępnij

Kredyt na innowacje technologicznie to narzędzie, którego celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Wsparcie to polega na udzieleniu premii technologicznej, która stanowi spłatę części kredytu technologicznego.

Osoby ubiegające się o kredyt na innowacje technologiczne powinny złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem specjalnego Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który zamieszczony jest na stronie internetowej BGK. 

Jaki projekt może dostać dofinansowanie, a jaki zostanie odrzucony?

Innowacje technologiczne będące wynikiem własnych lub nabytych prac B+R,
Technologie na nowo uruchomione lub ulepszone, powstałe na terytorium RP, dotyczące towarów, procesów lub usług,
Nowe technologie oraz ich wykorzystanie do stworzenia bazy technologicznej, wykorzystywanej do produkcji towarów czy innych usług.

Projekty, które z pewnością zostaną odrzucone to te, które:

Skupiają się na zakupie wyłącznie środka trwałego, w którym została zastosowana nowa technologia, która stała się przedmiotem inwestycji technologicznej,
Stawiają na zakup bądź też uruchomienie gotowej linii technologicznej, która zawarta jest w innowacji technologicznej.,

Kredyt na innowacje technologiczne

Otrzymany kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznych, które skupiają się na zakupie oraz wdrożeniu nowej technologii bądź tej, która już kiedyś została zastosowana, lecz z biegiem czasu uległa zmianom. Wsparcie finansowane nie zostanie udzielone na produkt trwały, który jest jedynie przedmiotem inwestycji technologicznej. 

Kredyt ten udzielany jest na zasadach komercyjnych, przy pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Dofinansowanie to przyznawane jest w celu spłaty części kredytu technologicznego. Podlegają mu wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną a także na ekspertyzy, studia, koncepcje i inne projekty. 

Wydatki, które podlegają pod dofinansowanie w ramach projektu to:

Kupno używanych juz środków trwałych wraz z kosztami montażu oraz uruchomieniem używanych środków trwałych, poza środkami transportu, które zostały nabyte przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
Kupno nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej,
Kupno materiałów budowlanych, które mają posłużyć do budowy lub też rozbudowy budynków, budowli i ich części,
Kupno wartości niematerialnych, czyli licencji, know-how, a także potrzebnej wiedzy technicznej,
Wydatki związane z poręczeniem doradców zewnętrznych, niezbędne nowe technologie powstałe w ramach inwestycji technologicznej,
Wydatki związane z najmem bądź dzierżawą gruntów, budynków oraz budowli, które zostały poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

Projekt zakłada przeznaczenie 6 mln zł na dofinansowanie programu, zaś ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów przekracza 550 mln zł. Aby zapewnić maksimum bezstronności, przejrzystości ocena BKG dokonywana jest zgodnie z zasadami ujętymi w Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata  2014-2020.

>> Więcej na stronie A1Europe 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz